top of page

مشاغل

را

ما در حال حاضر فقط علاقه مند به صحبت با افرادی هستیم که در صنعت ضایعات فلزی تجربه دارند. ایمیل رزومه به aaron@aaronmetals.com

را

را

را

bottom of page